Utbildning

Det vilar ett stort ansvar på den som vill jaga och nedlägga ett vilt. Alla som vill bli jägare i de nordiska länderna måste genomgå en obligatorisk jägarutbildning vilken utmynnar i examensprov.

I Svensk jägarexamen ingår praktiska skjutprov för såväl kul- som hagelvapen. Ofta har jaktlag därutöver egna årliga skjutprov för att få jaga exempelvis älg, björn, hjort och vildsvin.

Målet är att alla som jagar skall ha en hög jaktetik och ett stort jaktligt kunnande vilket säkerställer en human avlivning av bytet. Onödigt lidande för djuret skall alltid undvikas och därför lägger vi stor vikt vid skjutträning och kunskapen om viltet.