Hållbart nyttjande

Jakten i Norden sker på naturens villkor. Ett långsiktigt hållbart nyttjande är den naturliga utgångspunkten. Jakten grundas på en noggrann bedömning av vad bestånden tål, eventuella skador och tillgång till föda.

När det gäller högvilt, får jägarna oftast tilldelat ett givet antal djur, som får fällas, där även kön och ålder definieras på förhand. På så sätt styrs uttaget och en god förvaltning av stammarna säkras. Jägarna gör en stor insats för att bevara naturen och säkerställa hållbar jakt.

Jägarna är den grupp som vistas mest i naturen, samtidigt som det är den grupp som generellt har störst kunskap om djur och natur. Jägarna bidrar genom inventeringar till kartläggning av viltstammarnas storlek, för att säkerställa att vi skördar av ett överskott och inte tär på kapitalet. Genom frivillig rapportering säkerställs ett bra underlag för viltrapporteringen.

Ett gott samarbete mellan viltförvaltande myndigheter, forskare och jägare säkerställer ett bra beslutsunderlag kring jaktens alla villkor, exempelvis jakttider och jaktmetoder.

Tack vare de naturvårdande insatserna och arbetet för en hög biologisk mångfald finns ett utrymme för samarbete mellan jägarna och många miljöorganisationer i Norden.